Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst van Stalendeurengigant.nl.

1. Definities
Aanbod: elk door Stalen Deuren Gigant gedaan aanbod/offerte tot het leveren van Producten;
Stalen Deuren: Stalendeurengigant, statutair gevestigd te () Hoofddorp, aan de Wijkermeerstraat 44, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 88748146 onderdeel van OC Home BV;
Afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met Stalen Deuren Gigant een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en bepaalde Producten bij Stalen Deuren Gigant afneemt;
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een Consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals via de Website;
Overmacht: een situatie zoals bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden;
Product(en): de door Stalen Deuren Gigant aan Consument te leveren deuren, toebehoren en/of overige (staal)producten;
Website: de website van Stalen Deuren Gigant, https://stalendeurengigant.nl.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk Aanbod en alle overeenkomsten, waarbij door Stalen Deuren Gigant aan Afnemer Producten geleverd worden. Iedere toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld van een Zakelijke afnemer, is uitgesloten.
2.2. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen Stalen Deuren Gigant en Afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie.
2.3. Stalen Deuren Gigant is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.4. Afwijkende voorwaarden en wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en de instemming hebben van Stalen Deuren Gigant en Afnemer.
2.5. Bij de uitleg van de betekenis van de algemene voorwaarden wordt de Nederlandse versie als leidend beschouwd.
2.6. Zonder voorafgaande toestemming van Stalen Deuren Gigant kan Afnemer geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan een derde overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
2.7. Stalen Deuren Gigant is gerechtigd de overeenkomst waaronder de tarieven en deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, wanneer Stalen Deuren Gigant niet binnen veertien dagen na de mededeling van Stalen Deuren Gigant dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen van Afnemer heeft ontvangen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst / annulering

3.1. Alle Aanbiedingen van Stalen Deuren Gigant zijn vrijblijvend. Na aanvaarding door Afnemer, heeft Stalen Deuren Gigant het recht het Aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Stalen Deuren Gigant van de aanvaarding door Afnemer van een Aanbod of door de feitelijke (aanvang van de) levering van de Producten aan Afnemer door Stalen Deuren Gigant.
3.3. Wanneer een aanvaarding van een Aanbod, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een Aanbod, is Stalen Deuren Gigant aan deze afwijking niet gebonden en komt geen overeenkomst tot stand, tenzij de afwijking uitdrukkelijk door Stalen Deuren Gigant wordt aanvaard. Indien desalniettemin een aanvang genomen wordt met de uitvoering van de overeenkomst, heeft te gelden dat het Aanbod bindend is ten aanzien van de gemaakte afspraken.
3.4. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Afnemer mogelijk te maken.
3.5. Afnemer kan en zal de Producten (telkens) direct op hun geschiktheid voor de door hem beoogde doeleinden onderzoeken. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Consument.
3.6. Als een Afnemer, buiten zijn wettelijke mogelijkheden daartoe en maatwerk Producten uitgezonden, wenst te annuleren, is hij een schadevergoeding aan Stalen Deuren Gigant verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche en opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt ofwel minimaal 25% van de koop-/aanneemsom ofwel minimaal 50% als de Afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden. Deze percentages zijn vaststaand, behalve als Stalen Deuren Gigant kan bewijzen dat zijn schade groter is of de Afnemer kan aantonen dat de schade voor Stalen Deuren Gigant kleiner is. Annulering bij maatwerk Producten is (nogmaals) niet mogelijk, tenzij Stalen Deuren Gigant hiermee instemt na een verzoek daartoe en tegen vergoeding van een overeengekomen schadevergoeding.

4. Prijzen en tarieven

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn steeds in EURO inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders overeengekomen.
4.2. Wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Stalen Deuren Gigant gerechtigd de overeengekomen prijs op enig moment dienovereenkomstig te wijzigen.

5. Levertijd en termijnen

5.1. De levertijd op Stalen Deuren Gigant bedraagt gemiddeld 8 weken. Controleer de Website voor de actuele levertijden.
5.2. Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst of na inmeten bij de Afnemer en zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.
5.3. Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Stalen Deuren Gigant is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van levertermijnen of andere termijnen.
5.4. Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door Overmacht, andere omstandigheden dan Stalen Deuren Gigant bekend waren, uitblijving van betaling of opschorting door Stalen Deuren Gigant van haar verplichtingen.
5.5. Als Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Stalen Deuren Gigant, dan wel wanneer Afnemer niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn (informatie)verplichtingen, mag Stalen Deuren Gigant haar leveringen opschorten.

6. Overmacht

6.1. Wanneer Stalen Deuren Gigant door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmachtssituatie was te voorzien, is Stalen Deuren Gigant gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, zulks ter keuze van Stalen Deuren Gigant, de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een eventuele ontbinding laat het recht van Stalen Deuren Gigant op betaling door Afnemer voor reeds door Stalen Deuren Gigant verrichte prestaties onverlet en Stalen Deuren Gigant is in die situatie nimmer gehouden tot vergoeding van schade.
6.2. Stalen Deuren Gigant zal Afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van Overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal Stalen Deuren Gigant op een later moment alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.3. Onder Overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Stalen Deuren Gigant tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering van voorraden of leveringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Stalen Deuren Gigant kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van Stalen Deuren Gigant’s toeleveranciers wordt tevens geacht Overmacht te zijn van Stalen Deuren Gigant.
6.4. Wanneer de Overmacht aan de zijde van Stalen Deuren Gigant langer duurt dan vier maanden is Afnemer bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7. Aflevering, transport, risico

7.1. Levering vindt plaats op het door de Consument aangewezen adres in Nederland of België. De Producten zijn voor rekening en risico van Stalen Deuren Gigant tot het moment van bezorging van de Producten aan de Afnemer. Voor levering aan een Zakelijke afnemer in Nederland geldt Delivered at Place (“DAP”). Levering van Producten buiten Nederland aan een Zakelijke Afnemer vindt plaats Free Carrier (“FCA”) Hoofddorp, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De begrippen DAP en FCA hebben de betekenis als aangegeven in de meest recente versie van de Incoterms gepubliceerd door de International Chamber of Commerce te Parijs, Frankrijk, op het moment dat een overeenkomst wordt aangegaan. De Producten zijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment dat zij ter afname zijn aangeboden op de hiervoor genoemde plaats.
7.2. Stalen Deuren Gigant heeft aan haar leveringsplicht voldaan, wanneer zij op de overeengekomen plaats en tijd Afnemer in de gelegenheid heeft gesteld om de Producten in ontvangst te nemen.
7.3. Stalen Deuren Gigant zal uiterlijk bij levering van de Producten de navolgende informatie aan Consument toezenden:
a. Bezoekadres van Stalen Deuren Gigant;
b. Wijze waarop Consument klachten kan indienen;
c. De wijze waarop en voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden
van het herroepingsrecht (zie artikel hierna;
d. Het modelformulier voor herroeping.

8. Herroepingsrecht/ Bedenktijd

8.1. Consument kan gedurende een bedenktijd van veertien dagen de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de standaard Producten van Stalen Deuren Gigant zonder opgave van redenen ontbinden. Dit herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd en/of die zijn gemaakt op basis van een individuele keuze van de Consument.
8.2. Consument moet hiervoor binnen de bedenktermijn het modelformulier aan Stalen Deuren Gigant retourneren of op een andere ondubbelzinnige wijze duidelijk maken dat hij de koopovereenkomst wenst te ontbinden. Na ontvangst van het modelformulier of de ondubbelzinnige wijze zal Stalen Deuren Gigant de ontbinding van de overeenkomst bevestigen.
8.3. De hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument de Producten heeft ontvangen. Als Consument vooraf een derde, niet zijnde de vervoerder, heeft aangewezen als ontvanger, geldt dat ontvangst door deze derde beslissend is.
8.4. Consument is gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, gelijk als hij in een winkel zou doen. Als Consument de Producten verder uitpakt of gebruikt dan toegestaan, is Consument aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten. Ten aanzien van Producten die reeds in haar geheel of gedeeltelijk zijn gemonteerd, vervalt het herroepingsrecht van de Consument.
8.5. Consument moet de Producten met alle toebehoren en in de originele verpakking zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen, nadat hij heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden, aan Stalen Deuren Gigant terugsturen. Beslissend is of Consument de zending binnen de bedenktermijn feitelijk heeft aangeboden bij c.q. heeft meegegeven aan een pakketbezorgingsbedrijf. Stalen Deuren Gigant behoudt zich het recht voor om concrete instructies te geven voor retournering van de Producten.
8.6. De kosten voor het terugsturen van de Producten zijn voor rekening van Consument.
8.7. Na ontvangst door Stalen Deuren Gigant van de geretourneerde Producten zal Stalen Deuren Gigant binnen een termijn van veertien dagen de volledige koopsom, inclusief de verzendkosten van een standaardverzending en eventuele transactie- c.q. betaalkosten, aan Consument terugbetalen. Terugbetaling vindt plaats in dezelfde valuta en via hetzelfde betaalmiddel.

9. Verplichtingen Afnemer in geval van montage

9.1. Afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
9.2. De Afnemer zorgt dat Stalen Deuren Gigant tijdig de voor het werk benodigde zaken of gegevens gereed heeft. De afnemer zorgt er in ieder geval voor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften voor montage en/of de benodigde nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, aanwezig zijn.
9.3. De Afnemer draagt het risico voor schade door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de Afnemer verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
9.4. Afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
9.5. De Afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de Afnemer dat tijdig aan Stalen Deuren Gigant.
9.6. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van Stalen Deuren Gigant.
9.7. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
9.8. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet Afnemer de schade die Stalen Deuren Gigant daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de Afnemer kunnen worden toegerekend.
9.9. Afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Stalen Deuren Gigant die zich ter plaatse van het werk bevinden.
9.10. Bij gebreke van afname van de Producten door Afnemer op de dag van levering, behoudt Stalen Deuren Gigant zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (inclusief kosten voor opslag en vervoer) door te berekenen aan Afnemer.
9.11. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, wanneer de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.

10. Reclame

10.1. Afnemer dient de Producten (inclusief verpakking en gebruiksaanwijzing) direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren en de volledigheid te controleren.
10.2. Klachten over ontbrekende of beschadigde (onderdelen van) Producten, verpakking, afwijkingen in maat, getal, of andere afwijkingen ten aanzien van de overeengekomen productspecificaties die redelijkerwijs kunnen worden ontdekt bij deze inspectie dienen door een Zakelijke Afnemer, op straffe van verval van alle rechten, binnen 48 uur na aflevering te worden geuit.
10.3. Een Consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen een termijn van veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd.
10.4. De klacht dient voorzien te zijn van alle relevantie informatie om de klacht goed te kunnen onderzoeken zoals datum van aflevering, adres waar de Producten zijn afgeleverd, een gedetailleerde beschrijving en motivering van de klacht en eventueel relevant beeldmateriaal. Tevens is Afnemer gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en op eerste verzoek aan Stalen Deuren Gigant te retourneren.

11. Garantie en aanspraken

11.1. Stalen Deuren Gigant garandeert op geen enkele wijze dat de door haar verkochte Producten geschikt zijn voor het doel dat Afnemer met de Producten heeft. Het is aan Afnemer zelf om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, te onderzoeken of de te kopen Producten geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik van Afnemer.
11.2. Als de prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal door Stalen Deuren Gigant gekozen worden tussen het opnieuw toezenden van de Producten, het aanvullen van de levering of creditering voor een evenredig deel van de koopsom indien voorgaande opties niet kunnen worden verlangd.
11.3. Wordt gekozen voor het opnieuw verrichten van de prestatie, dan bepaalt Stalen Deuren Gigant de wijze en het tijdstip van levering. Afnemer zal op eerste verzoek en conform instructies van Stalen Deuren Gigant ondeugdelijke Producten retourneren aan Stalen Deuren Gigant.
11.4. Afnemer blijft in geval van een garantieclaim gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten.
11.5. De in dit artikel opgenomen garantieverplichting van Stalen Deuren Gigant geldt in ieder geval niet wanneer:
a. een gebrek voortvloeit uit het feit dat Stalen Deuren Gigant onvolledige of onjuiste
informatie heeft ontvangen met betrekking tot het uitvoeren van de desbetreffende overeenkomst;
b. Het gebrek voortvloeit uit het feit dat Consument de Producten op een andere wijze gebruikt dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten;
c. wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van Stalen Deuren Gigant;
d. de geleverde Producten zijn aangetast door van buitenaf komende oorzaken;
e. Afnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Stalen Deuren Gigant niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen.
11.6. Transportkosten voor het opnieuw leveren van de Producten komen in geval van een garantieclaim voor rekening en risico van Stalen Deuren Gigant.
11.7. Voor zaken die Stalen Deuren Gigant van derden betrekt, zijn haar verplichtingen jegens Afnemer nimmer groter, noch van langere duur, dan de (garantie)verplichtingen van die derden jegens Stalen Deuren Gigant.
11.8 Stalen Deuren Gigant hanteert een tolerantie volgens de algemene tolerantiecategorie, waarbij een tolerantie van 4mm valt binnen de toegestane marges.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1. Stalen Deuren Gigant is buiten de garantiebepalingen, en voor zover wettelijke uitsluiting is toegestaan, niet aansprakelijk voor door Afnemer of derden geleden schade voortvloeiend uit een overeenkomst met Afnemer, dan wel enige andere verbintenis uit de wet (zoals een onrechtmatige daad). Hieronder valt tevens gevolgschade, bedrijfsschade, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Afnemer. Ingeval Stalen Deuren Gigant, niettegenstaande het voorgaande (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding geldt dat Stalen Deuren Gigant’s aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Stalen Deuren Gigant in het betreffende geval uitkeert, althans, indien Stalen Deuren Gigant hierop geen beroep toe komt, geldt dat Stalen Deuren’s Gigant aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot de waarde van het door Afnemer afgenomen Product waarop de aansprakelijkheid ziet dan wel (wanneer dit lager is) een bedrag van EUR 5.000 in totaal per reeks gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak.
12.2. Voor schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Stalen Deuren Gigant of andere personen van wiens diensten Stalen Deuren Gigant gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen, is Stalen Deuren Gigant niet aansprakelijk, behoudens ingeval sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stalen Deuren Gigant. Afnemer zal personeelsleden van Stalen Deuren Gigant en door Stalen Deuren Gigant ingeschakelde partijen nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.
12.3. Een zakelijke Afnemer dient binnen één kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een schade toebrengend feit Stalen Deuren Gigant aansprakelijk te stellen voor geleden of nog te lijden schade. Bij gebreke hiervan kan Afnemer zich hier niet meer op beroepen.
12.4. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Stalen Deuren Gigant, behalve een vordering die door Stalen Deuren Gigant is erkend, verjaart in ieder geval één jaar na de dag waarop Afnemer bekend geworden is met de schade en de aansprakelijkheid van Stalen Deuren Gigant.
12.5. Afnemer vrijwaart Stalen Deuren Gigant voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van Stalen Deuren Gigant en derden in verband met het gebruik van de Producten op een andere wijze dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten, alsmede voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van Stalen Deuren Gigant en derden in verband met het doorverkopen van de Producten buiten Nederland.
12.6. Stalen Deuren Gigant is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wanneer en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van Stalen Deuren Gigant of het niet-nakomen van gebruiks-, controle- en/of onderhoudsvereisten van Producten door Afnemer of derden.

13. Veiligheidsmaatregelen en recall

13.1. Consument is gehouden onverwijld mee te werken aan (maatregelen in verband met) een veiligheidswaarschuwing, veiligheidscontroles en vervanging van de Producten om veiligheidsredenen.
13.2. Consument is tevens gehouden onverwijld mee te werken aan een door Stalen Deuren Gigant geïnstigeerde recall van Producten.
13.3. Eventuele schade of kosten van Consument in verband met het bepaalde in dit artikel worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde c.q. de teruggehaalde Producten, zoals in rekening gebracht door Stalen Deuren Gigant. Omzet- en winstderving van Consument worden niet vergoed.

14. Intellectueel eigendom

14.1. Stalen Deuren Gigant behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als Stalen Deuren Gigant dat vraagt moet de Afnemer ze direct teruggeven. Als Stalen Deuren Gigant daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.
14.2. Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Stalen Deuren Gigant geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
14.3. Afnemer mag materiaal van Stalen Deuren Gigant waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Stalen Deuren Gigant.

15. Facturering en betaling

15.1. Ingeval van een bestelling via de Website wordt de koopsom voldaan via de betaalportal op de Website en volgens de daarin gekozen betaaloptie. Ingeval van een bestelling in de showroom verlangt Stalen Deuren Gigant van een Consument een 50% aanbetaling. Pas na ontvangst van een volledige betaling is Stalen Deuren Gigant gehouden de Producten te leveren.
15.2. Betaling dient plaats te vinden op de door Stalen Deuren Gigant aangewezen bankrekening van Stalen Deuren Gigant, zonder enige korting, inhouding of verrekening.
15.3. Wanneer een Consument niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, en Consument door Stalen Deuren Gigant is aangemaand met inachtneming van een betaaltermijn van veertien dagen, is Consument van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat Consument in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Consument gehouden tot vergoeding van wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW. Daarnaast is Consument gehouden buitengerechtelijk incassokosten te vergoeden conform de staffel van het besluit behorend bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
15.4. Wanneer een Zakelijke afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Afnemer wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Alle kosten van invordering van het door Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Stalen Deuren Gigant ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De door Stalen Deuren Gigant te maken buitengerechtelijke incassokosten die Stalen Deuren Gigant in rekening kan brengen, bedragen – mede in het kader van een boetewerking – ten minste 15% van het totale door Afnemer aan Stalen Deuren Gigant verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 275, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Stalen Deuren Gigant op een volledige vergoeding van schade en kosten ten aanzien van de incasso van de verschuldigde bedragen.
15.5. Stalen Deuren Gigant is gerechtigd overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
15.6. Binnenkomende betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, boetes en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Stalen Deuren Gigant openstaande rekeningen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Consument.
15.7. Een Zakelijke afnemer dient klachten betreffende facturen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben ingediend bij Stalen Deuren Gigant, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. De door Stalen Deuren Gigant geleverde Producten blijven haar eigendom tot het moment dat Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. Een retentierecht op deze Producten komt een Zakelijke afnemer niet toe.
16.2. Afnemer is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Stalen Deuren Gigant rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, Stalen Deuren Gigant toegang tot die zaken te verschaffen en Stalen Deuren Gigant onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van derden, die op voor Stalen Deuren Gigant nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten.
16.3. Stalen Deuren Gigant heeft het recht aan Afnemer geleverde Producten die eigendom van Stalen Deuren Gigant zijn gebleven, terug te (doen) nemen wanneer Afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of Stalen Deuren Gigant aanleiding heeft om aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Afnemer is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Afnemer. Bij terugname wordt Afnemer gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer.
16.4. Afnemer is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Stalen Deuren Gigant een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Stalen Deuren Gigant. Afnemer dient Stalen Deuren Gigant hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen.
16.5. De Producten kunnen door een Zakelijke afnemer, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, niet worden doorverkocht, gebruikt of bezwaard met enig zekerheidsrecht zolang hierop een eigendomsvoorbehoud rust.
16.6. Het eigendomsvoorbehoud herleeft in de situatie dat Afnemer op enig moment aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, maar er nieuwe verplichtingen voor Afnemer ontstaan uit een nieuwe overeenkomst.
16.7. Ongeachte de overeengekomen betalingscondities, is Afnemer gehouden (telkens) op eerste verzoek van Stalen Deuren Gigant naar diens oordeel nadere zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Stalen Deuren Gigant. Zekerheid kan onder meer bestaan uit het stellen van een bankgarantie of het voldoen van voorschotbetalingen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Stalen Deuren Gigant. Stalen Deuren Gigant is geen rente verschuldigd over voorschotbetalingen. Als Afnemer hieraan niet binnen de door Stalen Deuren Gigant gestelde termijn aan voldoet, raakt Afnemer direct in verzuim.

17. Toerekenbare tekortkoming/ontbinding van de overeenkomst door Stalen Deuren Gigant

17.1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Afnemer jegens Stalen Deuren Gigant zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:
a. Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een verzoek doet om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; of
b. Consument komt te overlijden; of
c. Afnemer enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Stalen Deuren Gigant niet of niet geheel nakomt; of;
d. Afnemer nalaat een aan Stalen Deuren Gigant verschuldigd factuurbedrag binnen de in de factuur gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer; of
f. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van een Zakelijke afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van een Zakelijke afnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van een Zakelijke afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van Stalen Deuren Gigant; of
g. aan een bestuurder van Afnemer een civielrechtelijk bestuursverbod wordt opgelegd; of
h. een met a t/m g vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Afnemer.
17.2. Stalen Deuren Gigant is in de in artikel 17.1 genoemde situaties gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd Stalen Deuren Gigant’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding.
17.3. Stalen Deuren Gigant is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Afnemer in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
17.4. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.
17.5. In geval van ontbinding is Stalen Deuren Gigant gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Afnemer In een dergelijk geval zijn Stalen Deuren Gigant en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen/gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht om haar medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te nemen teneinde Stalen Deuren Gigant in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
18.3. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechter die op grond van de Nederlandse wet bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. In geval van een Zakelijke afnemer is uitdrukkelijk de bevoegdheid overeengekomen van de rechtbank te Amsterdam, onverminderd het recht van Stalen Deuren Gigant een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter.

Heeft u een vraag?

U kunt contact, over stalen deuren, met ons opnemen via onderstaande kanalen.

Facebook

Mail

Instagram

085 1307281

Vraag de brochure aan

Ontvang alle productinformatie die u nodig heeft voor het maken van de juiste keuze

Mail

Instagram

Facebook

085 1307281

BETAALBARE STALEN BINNENDEUREN

DIRECT VANAF DE FABRIEK

Betaalbare stalen binnendeuren

Alle type stalen binnendeuren helemaal naar eigen wens samen te stellen. Duurzaamheid, vakwerk en oog voor detail staan bij ons centraal.

Contact gegevens

Stalen Deuren Gigant is onderdeel van OC Home BV

Telefoonnummer

Ma t/m Za 10:00 tot 17:00

Openingstijden

  • Ma t/m Za - 10:00 t/m 17:00
  • Zondag (alleen op afspraak)

    Wij nodigen u graag uit om langs te komen, maar verzoeken u wel vriendelijk om dit op afspraak te doen. Hierdoor hebben wij genoeg tijd om u alles gedetailleerd uit te leggen.

    Algemene voorwaarden

    Privacy Disclaimer